Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 r.

3 Kwiecień 2009

Przedmiotem analizy są pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 roku. Artykuł przedstawia istotę niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, wskazując, iż mają one naturę transgraniczną, a więc są trudne do przezwyciężenia dla pojedynczego uczestnika stosunków międzynarodowych. Następnie przedstawia i analizuje niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, ekologicznej i społecznej (tzw. ludzki wymiar).

Bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego charakteryzują elementy zarówno kontynuacji – wynikające z dominacji w regionie prawodawstwa sowieckiego, zagrożeń transgranicznych i wpływu wyzwań tradycyjnego bezpieczeństwa, jak też zmiany – globalny charakter nowych zagrożeń (spadek znaczenia czynnika geograficznego) i nowe, instytucjonalne usytuowanie regionu w ramach UE i NATO.

Niemilitarne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Bałtyku są jednym z głównych czynników warunkujących postępujący proces instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie. Proces ten przybiera różne formy, poczynając od prawa międzynarodowego (Konwencja MARPOL z 1973 roku) i funkcjonowania reżimów międzynarodowych (Konwencja w sprawie transnarodowych zanieczyszczeń powietrza – Genewa 1979, wraz z dodatkowymi protokołami, Konwencja Helsińska HELCOM z 1974 roku), poprzez organizacje międzynarodowe (Rada Europy, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Rada Państw Morza Bałtyckiego), a na strukturach sieciowych podmiotów transnarodowych kończąc (Europejskie Biuro Organizacji Ekologicznych, Climate Action Network, Basel Action Network).

Przeciwdziałanie zagrożeniom niemilitarnym bezpieczeństwa międzynarodowego jest najefektywniejszym sposobem unikania tych zagrożeń. Obejmuje ono zarówno stanowienie i egzekwowanie prawa międzynarodowego, jak i rozwijanie współpracy międzynarodowej – skoordynowanie działań zainteresowanych państw oraz uczestników pozapaństwowych, a także wymianę informacji dotyczących tych zagrożeń.
Czytaj więcej / Read more: Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 r.

Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

13 Marzec 2009

The dillemas of the New Regionalism Structures in Central East Europe

The regional integration’s and globalizations processes are currently two different poles of contemporary international relations. An aspiration of states for the strenghthening of mutual cooperation is a part of the international relations’ institutionalization.

The new regionalism structures have elaborated a serious status in Central East Europe. However, changes of international environment, related with the enlargement of transatlantic structures, caused their necessity for an adaptation to new conditions and faced up to a number of challenges – so-called „dilemmas”.

Generally, I could say that we have a three groups of the dilemmas. Firstly, the functional dilemma, which is linked with a functionig of the new regionalism structures in a new reality and caused problems with finding out a suitable place on a map of regional cooperation in Europe. Secondly, the institutional dilemma, showing the imposition and duplication of various organizations’ structures. And thirdly, theteological dillema, which is linked to the process of new aims’ definition of the new regionalism’s structures activities.

————————–

Proces integracji regionalnej jest obecnie, obok procesu globalizacji, niejako drugim biegunem procesów zachodzących we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Dążenia państw do zacieśniania wzajemnej współpracy w ramach sojuszy regionalnych wpisuje się w szersze zagadnienie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych.

Struktury nowego regionalizmu wypracowały sobie ważną pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak zmiany w środowisku międzynarodowym, związane z rozszerzeniem struktur transatlantyckich, spowodowały konieczność adaptacji do nowych warunków i zmierzenie się z licznymi wyzwaniami – dylematami.

Generalnie możemy wyróżnić trzy grupy dylematów. Po pierwsze, dylemat funkcjonalny, określający funkcjonowanie struktur nowego regionalizmu w nowej rzeczywistości oraz związany z problemem znalezienia odpowiedniego miejsca na mapie współpracy regionalnej w Europie. Po drugie, dylemat instytucjonalny, przedstawiający nakładanie i dublowanie się struktur różnych organizacji. Po trzecie, dylemat teleologiczny, który jest związany z próbą zdefiniowania dalszych celów działalności oraz określeniem nowych podstaw i wyznaczników współpracy w ramach tych struktur.

Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

Hello world!

13 Marzec 2009

Witam serdecznie wszystkich, którzy nieopatrznie znaleźli ten blog. Cotygodniowe komentowanie wydarzeń dotyczących stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego to główny, ale nie jedyny, temat blogu. Zamierzam pisać w języku polskim, natomiast krótkie streszczenia będą w języku angielskim. Zapraszam do wymiany zdań i komentarzy. Mam nadzieję, że jakieś się pojawią.

 

Hello everyone and welcom to my blog. I hope, I’ll be able to write some comments and thoughs related to international relation’s issues in the Baltic Sea Region. But this is not one and only subject in my blog. I’m going to write in polish, but there will be short english summaries too. I sincerely invite everyone to exchange the thoughts and comments. I hope, after some time, they will appear…

Damian Szacawa